Amazon AWS EC2 - Asia Pacific (Seoul) - 52.79.52.64