Amazon AWS EC2 - Asia Pacific (Mumbai) - 35.154.63.252