Amazon AWS EC2 - Asia Pacific (Osaka-Local) - 13.208.32.253